De ouderprogramma’s Goed, Beter, Best! kunnen door scholen zelf uitgevoerd worden. Medewerkers van de school (oudercontactfunctionaris, bouwcoördinator, extern ingehuurde) die het programma gaan uitvoeren moeten eerst het train-de-expertprogramma volgen voordat zij met de methodiek aan de slag kunnen.

De deelnemers zijn aan het eind van het train-de-expertprogramma op de hoogte van het begrippenkader, de theorie en uitvoering met betrekking tot onderwijsondersteunend gedrag, partnerschap ouder-school en ouderbetrokkenheid. Vanuit de theorie kunnen zij een vertaalslag maken naar de praktijk zoals deze binnen de methodiek wordt neergezet.

De deelnemers zijn in staat cursisten (de ouders/opvoeders) van Goed, Beter, Best! uit te leggen hoe er gewerkt wordt in de cursus. Zij maken de cursisten bekend met de begrippen leerdoel, individuele leervraag, participatie, burgerschap, portfolio en integreren deze onderdelen in hun lesprogramma. Samenwerking met anderen in en om de school is daarbij van cruciaal belang